Αναζήτηση

Διάφορα Κείμενα

Αντιμήνσιο Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου

eikona-agiwn-morfou.jpg


eikona-agiwn-morfou.jpg


Ο άγιος Ιάκωβος ‘‘ο με συγχωρείτε

Αρχική Διάφορα Κείμενα Ψαλμὸς 82: Ἱκετήριος ψαλμὸς πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ προστασία ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς
en el fr
Ψαλμὸς 82: Ἱκετήριος ψαλμὸς πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ προστασία ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς Εκτύπωση

Ὁ ψαλμὸς 82 ἀποτελεῖ μιὰ ἱκεσία τοῦ λαοῦ πρὸς τὸν Θεό του γιὰ προστασία ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς.*

Παράκληση τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου εἶναι ὅσο ἡ Ἁγία Σοφία εἶνα τζαμί, οἱ πιστοὶ νὰ διαβάζουν καθημερινὰ τὸν ἱκετήριο Ψαλμὸ 82, μέχρι νὰ Λειτουργηθεῖ  ξανὰ ὁ ναὸς καὶ γιὰ νὰ ἐμποδίσει ὁ Θεὸς τὰ  πανοῦργα σχέδια ἐνάντια στοὺς Ὀρθοδόξους Ρωμηοὺς  ποὺ μηχανορραφεῖ  ὁ σουλτάνος τῆς  Ἄγκυρας Ἐρντογάν καὶ οἱ σύμμαχοί του. 

Παραθέτουμε στὴ συνέχεια τὸν ἱκετήριο Ψαλμὸ 82.

 

 

Ψαλμὸς 82
Ἱκετήριος ψαλμὸς
   

 

 1. ῼδὴ ψαλμοῦ τῷ ᾿Ασάφ.

 2. Ὁ Θεός, τίς ὁμοιωθήσεταί σοι; μὴ   σιγήσῃς μηδὲ καταπραΰνῃς, ὁ Θεός·

 3. ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἤχησαν, καὶ   οἱ   μισοῦντές σε ᾖραν κεφαλήν,

 4. ἐπὶ τὸν λαόν σου   κατεπανουργεύσαντο  γνώμην καὶ   ἐβουλεύσαντο κατὰ τῶν ἁγίων σου·

 5. εἶπαν· δεῦτε καὶ ἐξολοθρεύσωμεν   αὐτοὺς ἐξ ἔθνους, καὶ οὐ μὴ μνησθῇ   τὸ     ὄνομα ᾿Ισραὴλ ἔτι. 

 6. ὅτι ἐβουλεύσαντο ἐν ὁμονοίᾳ ἐπὶ τὸ   αὐτό, κατὰ σοῦ διαθήκην διέθεντο

 7. τὰ σκηνώματα τῶν ᾿Ιδουμαίων καὶ   οἱ ᾿Ισμαηλῖται, Μωὰβ καὶ οἱ ᾿Αγαρηνοί, 

 8. Γεβὰλ καὶ ᾿Αμμὼν καὶ ᾿Αμαλὴκ καὶ   ἀλλόφυλοι μετὰ τῶν κατοικούντων   Τύρον. 

 9. καὶ γὰρ καὶ ᾿Ασσοὺρ   συμπαρεγένετο   μετ᾿ αὐτῶν,   ἐγενήθησαν εἰς ἀντίληψιν   τοῖς υἱοῖς   Λώτ. 

 10. ποίησον αὐτοῖς ὡς τῇ Μαδιὰμ καὶ   τῷ   Σισάρᾳ, ὡς τῷ ᾿Ιαβεὶμ ἐν τῷ   χειμάρρῳ   Κεισών·

 11. ἐξωλοθρεύθησαν ἐν ᾿Αενδώρ,   ἐγενήθησαν ὡσεὶ κόπρος τῇ γῇ.

 12. θοῦ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τὸν   ᾿Ωρὴβ καὶ Ζὴβ καὶ Ζεβεὲ καὶ   Σαλμανὰ   πάντας τοὺς ἄρχοντας   αὐτῶν,

 13. οἵτινες εἶπαν· Κληρονομήσωμεν   ἑαυτοῖς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ.

 14. ὁ Θεός μου, θοῦ αὐτοὺς ὡς   τροχόν,   ὡς καλάμην κατὰ πρόσωπον   ἀνέμου·

 15. ὡσεὶ πῦρ, ὃ διαφλέξει δρυμόν, ὡσεὶ   φλόξ, ἣ κατακαύσει ὄρη,

 16. οὕτως καταδιώξεις αὐτοὺς ἐν τῇ   καταιγίδι σου, καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου   συνταράξεις αὐτούς.

 17. πλήρωσον τὰ πρόσωπα αὐτῶν   ἀτιμίας, καὶ ζητήσουσι τὸ ὄνομά σου,   Κύριε.

 18. αἰσχυνθήτωσαν καὶ   ταραχθήτωσαν   εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ   αἰῶνος καὶ   ἐντραπήτωσαν καὶ   ἀπολέσθωσαν

 19. καὶ γνώτωσαν ὅτι ὄνομά σοι   Κύριος·   σὺ μόνος ῞Υψιστος ἐπὶ πᾶσαν   τὴν γῆν.

 

 1. Ὠδὴ τοῦ Ἀσὰφ μὲ τὴ συνοδεία   ψαλτηρίου

 2. Θεέ, ποιὸς εἶναι ὅμοιος μ’ ἐσένα; Μὴ   σιωπᾶς καὶ τὴν ὀργή σου μὴν τὴν   κατευνάζεις, Θεέ!

 3. Γιατὶ να, οἱ έχθροί σου ἀλαλάζουν,   σηκώνουν κεφάλι αὐτοὶ ποὺ σὲ μισοῦν.

 4. Ἐνάντια στὸν λαό σου πανοῦργα   καταστρώνουν σχέδια, ἐνάντια στοὺς     πιστούς   σου  μηχανορραφοῦν.

 5. Εἴπαν: «Ἑλᾶτε νὰ τοὺς ἐξαφανίσουμε   ὡς   ἔθνος,   κανεὶς νὰ μὴ θυμᾶται πιὰ τὸ   ὄνομα   Ἰσραήλ».

 6. Συσκέφθηκαν κι ὅλοι μαζὶ   συμφώνησαν,   ἐναντίον σου ἔκαναν   συμμαχίαˑ

 7. Οἱ σκηνίτες Ἰδουμαίοι καὶ οἱ   Ἰσμαηλίτες,  οἱ Μωαβίτες κι οἱ Ἀγαρηνοί,

 8. ὁ λαὸς τῆς Γεβάλ, οἱ Ἀμμωνίτες κι οἱ   Ἀμαληκίτες, οἱ Ἀλλόφυλοι καὶ τῆς Τύρου   οἱ  κάτοικοιˑ

 9. ἀλλὰ καὶ οἱ Ἀσσύριοι ἧρθαν μαζί τους,   τοὺς  ἀπογόνους νὰ ἐνισχύσουν τοῦ Λώτ.

 10. Κάνε σ’ αὐτοὺς ὅ,τι ἔκανες στοὺς   Μαδαρίτες  καὶ στὸν Σισάρα, ὅ,τι ἔκανες   στὸν   Ἰαβεὶν στὸν  χείμαρρο Κεισῶν.

 11. Ἐξολοθρεύτηκαν στὴν Ἀενδώρ, τῆς   γῆς   ἔγιναν  λίπασμα.

 12. Κάνε νὰ πάθουν οἱ ἄρχοντές τους ὅ,τι   ὁ   Ὠρὴβ   κι ὁ Ζήβ, ὅ,τι ὁ Ζεβεὲ καὶ ὁ   Σαλμανά,   ὅλοι τους οἱ   ἄρχοντες,

 13. ποὺ εἶπαν: «Ἃς κάνουμε δικό μας τὸν   ἅγιο  τόπο τοῦ Θεοῦ».

 14. Θεέ μου, κάνε τους σὰν χτυπημένους   ἀπὸ   ἀνεμοστρόβιλο, σὰν ἄχυρο στοῦ   ἀνέμου τὴν   ὁρμήˑ

 15. σὰν τὴ φωτιὰ ποὺ κατακαίει τὸ   δάσος,   ὅπως  μιὰ φλόγα ποὺ κάνει   στάχτη τὰ  βουνά.

 16.  Ἔτσι νὰ τοὺς καταδιώξεις μὲ τὸν   καταιγιστικὸ θυμό σου, μὲ τὴν ὀργή σου   νὰ   τοὺς  συγκλονίσεις.

 17. Κάν’ τους νὰ κατακκοκινίσουν ἀπὸ   ντροπή,   ὥστε νὰ ἐπιστρέψουν καὶ νὰ   προσφέρουν   λατρεία   Κύριε.

 18. Γιὰ πάντα ἂς ντροπιαστοῦν κι ἂς   αναστατωθοῦνε, κι ἀτιμασμένοι ἂς   ἐξολοθρευτοῦνε.

 19. Κι ἂς μάθουνε πὼς τ’ ὄνομα σου εἶναι   «Κύριος»ˑ μονάχα ἐσὺ εἶσαι ὁ Ὕψιστος   πάνω   σ’   ὅλη τὴ γῆ.

 


* Ψαλτήριον,  Ἐλληνικὴ Βιβλικὴ Ἐταιρεία, Ἀθήνα 2015, σελ.458

Ἡ ἀπόδοση τοῦ ψαλμοῦ στὰ νέα ἑλληνικὰ περιέχεται στὸ βιβλίο σ 459  Ψαλτήριον,  Ἐλληνικὴ Βιβλικὴ Ἐταιρεία, Ἀθήνα 2015, σς 459 καὶ 461