Αρχική Διοίκηση Συμβούλιον Λύσεως Γάμου
en el fr
Συμβούλιον Πνευματικής Λύσεως του Γάμου Εκτύπωση

Υπεύθυνος διά την απόπειραν συνδιαλλαγής και διά την υποβολήν σχετικής εισηγήσεως προς τον επίσκοπον: Οικον. Παναγιώτης Ματθαίου, τηλ.: 22923287/99355762.

Τριμελής Επιτροπή: Πρωτοπρ. Χριστοφόρος Δημητρίου, Οικον. Κυριακός Παπαγιάννης και Πρεσβύτερος Ανδρέας Φιλίππου.

Γραμματεία: Οικον. Κυριακός Παπαγιάννης, τηλ. 2232401, τηλεομοιότυπον: 22933092