Πεντηκοστὴ Εκτύπωση

Κείμενα Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Πεντηκοστὴ

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος πλ. δ'.
Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς
ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς
τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν
οἰκουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα σοι.
 
Άγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
 
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
 
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
 
Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
 
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
 
Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ
 
Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτη
 
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Ἐπισκόπου  Ἀχρίδος