Μεγάλη Παρασκευή Εκτύπωση
Ἡ ζωή ἐν τάφω
κατετέθης, Χριστέ,
καί ἀγγέλων στρατιαί ἐξεπλήττοντο,
συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν.
Ἡ ζωή, πῶς θνήσκεις;
πῶς καί τάφω οἰκεῖς;
τοῦ θανάτου τό βασίλειον λύεις δέ,
καί τοῦ Ἅδου τούς νεκρούς ἑξανιστᾶς.

Στὴν Μεγάλη Παρασκευὴ - Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

Ὁμιλία εἰς τὴν Μεγάλην Παρασκευὴν -Ἅγιος  Ἰουστίνος Πόποβιτς

Μεγάλη Παρασκευή - Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Λόγος εις την Μεγάλη Παρασκευή -Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως

Μεγάλη Παρασκευή -  Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος