Αρχική Μουσική Ότε οι ένδοξοι μαθηταί...
en el fr
Ότε οι ένδοξοι μαθηταί... Εκτύπωση

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ἐ. Ιάκωβος Ναυπλιώτης (1864-1942) και ο μαθητής του Κωνσταντίνος Πρίγγος (1892-1950)

ΗΧΗΤΙΚΟ/YOYTUBE

Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί, ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο, καὶ ἀνόμοις κριταῖς, σὲ τὸν δίκαιον Κριτὴν παραδίδωσι. Βλέπε χρημάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον, φεῦγε ἀκόρεστον ψυχὴν τὴν Διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν. Ὁ περὶ πάντας ἀγαθός, Κύριε δόξα σοι.